Cif Professional na okna s rozprašovačem - 750 ml

Kód: C_UNC_CIF_OKN750
Neohodnoceno
Značka: Cif
70 Kč 58 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Cif na okna a povrchy rychle odstraní špínu a mastnotu a zanechá zářivý povrch bez šmouh během vteřiny, k okamžitému použití na okna a povrchy v interiérech jako jsou zrcadla, stoly a jiné omyvatelné povrchy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • Profesionální čisticí prostředek na okna a povrchy
  • Rychle odstraní špínu a mastnotu
  • Zanechává zářivý povrch beze šmouh během vteřiny
  • K okamžitému použití na okna a povrchy v interiérech jako jsou zrcadla, stoly a jiné omyvatelné povrchy
  • Objem: 750 ml

Použití: okna, zrcadla, stoly a jiné omyvatelné plochy

Návod k použití: nastříkejte na čistou a suchou tkaninu a vyčistěte povrch. Naleštěte do zářivého lesku. Na větší plochy nastříkejte přímo na povrch. Cif Professional řada čistících prostředků pro profesionální úklid bez námahy. 

Složení: alkany, C9-12-iso-,bílý minerální (ropný) olej,C13-15 alkoholy, ethoxylované (7EO),1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on,tridec-2-ennitril

Skladovací podmínky: Skladujte v suchu a chraňte před slunečním světlem

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on, Můţe vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističe oken a skel
Hmotnost: 0.8 kg
Objem: 750 ml
Výrobce: UNILEVER
Položka byla vyprodána…